Organizing Team

Organizing Team Members

 • Dr. Prakash M Halami (Organizing Secretary)
 • Dr. K. A. Anu Appaiah (Co-Organizing Secretary)
 • Dr. C. S. Vivek Babu
 • Dr. Parigi Ramesh Kumar
 • Dr. B. H. Manjunatha Prabhu
 • Dr. S. S. Mamatha
 • Dr. S. Ezil Vendan
 • Dr. S. Sumithra Devi
 • Mr. H. E. Krishnaiah
 • Mr. Aruna Kumar
 • Dr. B. Kumar
 • Mr. H. N. Punil Kumar
 • Dr. C. Roopavathi
 • Mr. Suresh PSN
 • Mr. K. P. Sanjailal
 • Mr. P. Tejas
 • Mrs. C. S. Anitha
 • Mr. N. Subbaraya